Regulamin

Regulamin Konkursu "Jak nie zabić swoich roślin"
1. Organizatorem Konkursu "Jak nie zabić swoich roślin", zwanego dalej Konkursem, jest Wydawnictwo Otwarte  Sp. z o.o., ul. Smolki  5 lok. 302,  30-513 Kraków, NIP: 677-227-02-57,  REGON: 120262709

2. Całkowitą  obsługą  Konkursu,  moderacją  Konkursu  oraz  kontaktem  drogą  elektroniczną z  Uczestnikami,  zajmuje  się  Katarzyna Sojka, zwana  dalej  „Prowadzącym  Konkurs”, właścicielka  strony internetowej  www.piatypokoj.pl

3. Konkurs będzie mieć miejsce na Blogu Piąty Pokój, pod adresem http://www.piatypokoj.pl, zwanym dalej Blogiem.

4. Nagrody zostaną opisane w poście konkursowym na Blogu. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Otwarte  Sp. z o.o., ul. Smolki  5 lok. 302,  30-513 Kraków, NIP: 677-227-02-57,  REGON: 120262709

5. Konkurs rozpocznie się 6. czerwca 2018 wraz z opublikowaniem konkursowego wpisu na Blogu, a zakończy 10. czerwca 2018 o godz. 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 11. czerwca 2018 roku na Blogu.

6. Zadanie konkursowe polega na pozostawieniu pod postem konkursowym na Blogu komentarza z odpowiedzią na pytanie "Czego - zamiast doniczki - można waszym zdaniem użyć do uprawy roślin?"
7. Prowadząca Konkurs po upływie czasu trwania Konkursu wybierze trzech Zwycięzców na podstawie udzielonych przez nich odpowiedzi. Wybór będzie skutkiem subiektywnej oceny i decyzji Prowadzącej Konkurs. Reklamacje dotyczące wyboru Zwycięzców można zgłaszać w terminie do 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców, tj, do 18. czerwca 2018 roku.

8. W Konkursie może wziąć każda osoba powyżej 18. roku życia.

9. Nagrody mogą być wysłane tylko na terytorium Polski.

10. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.

DANE  OSOBOWE

1.  Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  jest  Prowadząca  Konkurs,  tj.  Katarzyna Sojka.
2. Dane  są  udostępniane  przez  Administratora  Organizatorowi  w  celach  związanych  z  organizacją  Konkursu,  w  tym  w  celu  podania  do  wiadomości  publicznej  jego  imienia  i  nazwiska  lub  pseudonimu.
3.  Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  są  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  ogólnym  rozporządzeniu  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO)  w  celach  wypełnienia  obowiązków  wynikających  z  przeprowadzenia  Konkursu,.  Dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  przez  okres  1  roku  od  dnia  rozpoczęcia  Konkursu  bądź  do  momentu  wniesienia  przez  Uczestnika  uzasadnionego  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych.
4.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  jego  imienia  i  nazwiska  lub  pseudonimu.
5.  Na  zasadach  określonych  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych  Uczestnikowi przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu.
6.  Organizator  ani  Prowadzący  Konkurs  nie  sprzedaje  i  nie  udostępnia  osobom  trzecim  danych  osobowych  osób  Uczestników.  Dane  nie  będą  również przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  lub  do  organizacji  międzynarodowej.
7.  Przekazanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych  będzie  skutkować  niemożnością  uczestnictwa  w  Konkursie.
8.  Istnieje  możliwość  wniesienia  skargi  do  GIODO  lub  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych  osobowych.
9.  Organizator  i  Prowadzący  Konkurs  korzystają  ze  środków  zabezpieczających  mających  na  celu  ochronę  danych  osobowych  Uczestnika  przed  ich  ujawnieniem,  niewłaściwym  wykorzystaniem  lub  zmianą,  nie  mogą  jednak  zapewnić  bezpieczeństwa  informacji  przekazywanych  przez  Internet  i  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  naruszenia  bezpieczeństwa  pozostające  na  uzasadnionych  podstawach  poza  ich  kontrolą.